Loading...
signis.publishing@gmail.com +421 948 513 162
>

Bohém z temnej doby

Senica : ZOS 2016. Spracovanie: Signis, Banská Bystrica. ISBN 978 - 80 - 7091- 060-3. Cena: 5,- eur + poštovné: 3,65 eur

Publikácia obsahovo pozostáva z dvoch vzájomne sa prelínajúcich častí: zachytáva pracovný život a diela jedného z predstaviteľov slovenskej literárnej vedy prof. PhDr. Pavla Plutka, CSc., ktorý v podstate vytvoril koncepciu teórie autora. Problém autora bol a možno povedať, že stále je u nás do istej miery obchádzaný. V popredí súčasných teórií sa často nachádza čitateľ, konkretizácia jeho čitateľského zážitku a dielo samotné. No proces tvorby, produkcie diela Plutko pociťoval ako zabúdaný. Preto sa nielen vo svojich kritikách, ale aj odborných štúdiách a monografiách venoval práve fenoménu autorský subjekt, ktorý skúmal zo všetkých možných aspektov. Tým položil základy teórie autora, ktorá v našej krajine zatiaľ nemá obdobu. Kniha jeho teóriu autora ponúka čitateľovi, a to vo forme fiktívneho rozhovoru s P. Plutkom.

Keďže profesor Plutko takmer 50 rokov prežil na akademickej/ školskej pôde, jeho život zrkadlí aj vývin tohto prostredia. 

Preto základnou líniou a leitmotívom publikácie je vývin akademickej pôdy na Slovensku, tej, kde sa Pavol Plutko pohyboval: teda akademickej pôdy v Prešove, v Nitre a v Banskej Bystrici; sčasti sa dotýkame aj histórie terajšieho Divadelného ústavu v Bratislave. Jeho osobnosť je teda akýmsi zrkadlom stavu, vývinu i smerovania nielen umenia a literatúry, ale aj akademickej pôdy. Preto je kniha svojím charakterom orientovaná na históriu menovaných vysokých škôl.

  • Autor: Čulenová Eva
Scroll to Top