CENNÍK

SLOVAK

Cena služieb sa odvíja od charakteru a typu publikácie, preto bez presnejších informácií o počte strán, type grafiky a termínoch nie je možné úplne presne vypočítať konečnú sumu. Uvádzame len orientačné ceny; finálnu sumu upresníme po komunikácii a dohode s klientom.

Okrem platby z grantov alebo verejného rozpočtu je potrebná platba vopred na zálohovú faktúru.

Ceny sa odvíjajú od dopredu dohodnutého rozsahu prác; práce nad rámec dohody sú účtované osobitne: uvedené nižšie.

V prípade objednávky na viaceré služby (v ponuke služieb), je možná zľava alebo sú niektoré služby zadarmo!

Klient má v rámci ceny nárok na 3 korektúry

Jazykové korektúry v slovenčine - 1 normostrana

od 1,50 €

Jazykové korektúry v cudzom jazyku - 1 normostrana

8,- €

Redakčné práce - 1 normostrana

od 2,-€

Vytvorenie publikácie bez rukopisu (na základe čiastkových separovaných textov) - platí to v prípade publikácií s uceleným textom: monografie, zborníky, učebnice, skriptá

100% prirážka k cene za zalomenie publikácie

Preklady 

zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka - normostrana

z cudzieho jazyka do slovenského jazyka - normostrana


od 9,50€ 

od 9,- €

Zalomenie publikácie/ 1 normostrana bez obrázkov, grafov, tabuliek

od 1, 50- €

Implementovanie 1 obrázku, grafu alebo tabuľky

0,50 €

Návrh obálky

 od 90,- €

Napísanie autorského textu - normostrana

od 18,-€

Administratívne práce spojené s vydaním knihy/ časopisu

od 100,-€

Úprava obrázkov - 1 obrázok (cena sa pohybuje podľa rozsahu požiadaviek (úprava pozadia, orezanie, vyňatie objektu a obrázka a pod.)

 od 5,- €

Tlač - pohybuje sa v závislosti od typu papiera, obálky, počtu strán v publikácii, počtu vytlačených kusov publikácie a pod.

Každý zásah do už zalomenej knihy mimo dopredu dohodnutých údajov zadaných v objednávke sa účtuje osobitne:

- zmena formátu

50,-€

- zmena veľkosti alebo fontu písma

40,-€

- zmena veľkosti okrajov

40,-€

- úpravy textu mimo Pravidiel slovenského pravopisu (napr. posúvanie predložiek a spojok na začiatok riadka)

40,-€

- presúvanie obrázkov/ grafov/ tabuliek/dodatočná úprava obrázkov/ grafov/ tabuliek

30,-€

- dodatočné vytvorenie obsahu alebo registra, prípadne iných rámcových častí textu

30,-€

- dodatočné zaradenie poznámok pod čiarou

30,-€

- dopĺňanie textu mimo dohodnutého rozsahu = týka sa to aj viet

30,-€/ každé doplnenie

- dodatočné korektúry mimo dohodnutého počtu korektúr (bežne sa robia 3 korektúry publikácie + 1 predtlačový nátlačok)

40,-€

Obrázky musia byť v dobrej kvalite a s autorskými právami.

EN

The price of the services depends on the character and type of the publication, so it is not possible to calculate the final amount exactly without the exact information on the number of pages, graphics and dates. We provide only approximate prices. The final price will be specify after communication and agreement with the client. Therefore, the mentioned sums below are only informative.

An advance payment of 50% of the total amount is required.

Prices are based on the agreement, work beyond the scope of the agreement is charged separately: listed below.

In the case of multiple service orders (from the service offer), it is possible to get a discount or some free services!

Proofreadings in Slovak language/ 1 page

from 1,50 €

Proofreadings in foreign language/ 1 page

from 8,- €

Editor work/ 1 standard  page

from 2,- €

Translation

from Slovak language to foreign language/ 1 standard  page 

from foreign language to Slovak language/ 1 standard page 


 from 9,50 €

from 9,- €  

Arrangement of the pages of books/ 1 page without pictures

from 1, 50 €

To interpolate of 1 picture, graph or chart, table

0,50 €

Book cover design

from 90,- €

Writing original/ author´s text - 1 standard page

from 18,- €

Printing - depending on the number of pages, the type of envelope, the paper, the interior colour, etc. 

Administrative work related to book / journals publishing

from 100,- €

Any change into a book that has been already prepared for printing beyond of the previously agreed data negotiated in the order will be charged separately:

- format changing

50,-€

- changing of font size or fonts

40,- €

- text editing outside the Slovak Spelling Rules (for example, changing of places of prepositions or conjunctions to the beginning of a line)

40,- €

- to transfer images /graphs/ charts 

30,- €

-  to create additionally the content or register or other fragments of text, additional notes under the line.

30,- €

- to complement the text beyond the agreed scope

30,- €

- image editing - 1 image (the price varies according to the extent of the requirements (background adjustment, cropping, object and image removal, etc.)

from 5,- €

We do 3 times proofreadings + 1 before printing. Every other proofreading is

40,-€

The pictures have to be in good quality and must have a copyright.

RJ

Стоимость услуг зависит от характера и типа публикации, поэтому невозможно точно рассчитать окончательную сумму без точных информаций о количестве страниц, графике и сроках выполнения работ. Мы предлагаем приблизительные цены; уточним окончательную сумму после согласования с клиентом.

Языковые корректуры

c 1,50 €

Редакционная работа

c  2,- €

Перевод

со словацкого на русский (страница печатного текста)

с иностранного языка на словацкий (страница печатного текста)


c 9,50 €

c 9,- €  

ламинирование/ страница печатного текста 

c 1,50 €

Дизайн обложки

c 90,- €

Názov služby

15€

Написание авторского текста - ( страница печатного текста)

c 18,-€

Печать - в зависимости от количества страниц, типа обложки, бумаги и т. п.

В случае отправки, почтовые расходы и упаковка подлежат оплате - в зависимости от веса упаковки.