Prehlbovanie záujmu o ľudovú slovesnosť, kultúru, tradičné remeslá, ako aj o históriu regiónu

04.04.2022

JOKLOVÁ, M. - KONCOŠOVÁ, M. - LOMENČÍK, J.: REGIÓN V EDUKÁCII SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Banská Bystrica : Signis, vydavateľstvo pôvodnej tvorby. 2021, 179 s. ISBN 978-80-99936-24-0.

Autorská trojica skúsených pedagógov a metodikov slovenského jazyka zostavila pozoruhodnú edukačnú publikáciu, v ktorej sa chcú podeliť o vlastné detailné poznanie regiónu horného Novohradu a Gemera, oboznámiť učiteľov s inovatívnymi metódami vyučovania slovenského jazyka prostredníctvom zážitkového učenia. Ich cieľom je prehĺbiť záujem o ľudovú slovesnosť, kultúru, tradičné remeslá, ako aj o históriu regiónu. V centre ich bádania sú najmä literárne osobnosti, ktoré v danej oblasti pôsobili: Matej Hrebenda, August Horislav Škultéty, Terézia Vansová-Medvecká a jej manžel Ján Vajsa, Pavol Emanuel Dobšinský, Dr. Samuel Daxner, Dr. Vladimír Clementis, Ivan Krasko. Zásluhou vydavateľstva Signis vyšla inšpiratívna kniha, ktorú možno pre jej interdisciplinárne zameranie odporučiť do pozornosti nielen slovenčinárov, ale aj ako metodickú príručku učiteľom ďalších všeobecnovzdelávacích predmetov, ako sú etika, občianska náuka, história, rovnako aj pedagógom z iných regiónov Slovenska, napr. pri organizovaní literárnych exkurzií.

                                                                                                                                                                                                         Hedviga Kubišová