O nás/ About us/ О нас

 

SLOVAK

Ponúkame Vám služby v oblasti jazyka, grafiky a tlače:

jazykové korektúry, redakčné práce a preklady, zalomenie a ďalšiu grafiku, prípravu na tlač, samotnú tlač a oficiálne publikovanie s ISBN alebo s ISSN.

–––––––––––––––––––––––––––––-

EN

Our publishing house is focused on the complete preprint language and graphic preparation of your professional work and its official publishing.

We offer to you services in the field of language, graphic and printing:

Language proofreadings, editorial works and translations, arrangement of the pages of books and the other graphics, preparation to printing, the publishing itself with the official ISBN number or ISSN number.

RJ

Мы предлагаем услуги в области языковой обработки, графики и печати:

корректура, редактирование и перевод текстов, ламинирование и другая графика, подготовка к печати, печать и публикация с ISBN или ISSN.


SLOVAK

Vydavateľstvo Signis sa orientuje na kompletnú jazykovú a predtlačovú prípravu odborných, informačných, čiastočne aj umeleckých diel. V centre našej pozornosti sú najmä monografie, vedecké zborníky, vysokoškolské a iné učebnice, skriptá, slovníky, iné odborné publikácie, preložené knihy, odborné časopisy, turistické buletiny a informácie a podobne.

Vydavateľstvo vychádza v ústrety tým autorom, ktorí si prajú svoje dielo kvalifikovane pripraviť, a to ako jazykovo, tak aj graficky; vytlačiť a oficiálne publikovať, pričom si chcú ponechať všetky svoje práva vzťahujúce sa na dielo: autorské, distribučné, právo na predaj a zisky z neho.

Vaše dielo fyzicky pripravíme do tlače a oficiálne Vám ho publikujeme. V prípade potreby je možné publikovať ho aj v inej než printovej podobe. Postaráme sa o povinné výtlačky a celý náklad Vám dáme k dispozícii, aby ste s ním nakladali podľa svojho uváženia.

V prípade potreby je možné poskytnúť Vám aj napísaný autorský text.

Pracujeme spoľahlivo, kompetentne a rýchlo; naša práca je založená na 25ročných skúsenostiach s prácou s textami a vydávaním publikácií, na čo máme aj vysokú kvalifikáciu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN

The publishing house SIGNIS is orientated to the complete language and preprint preparation of scientific, specialised, informational and partially artistic works. We are focused essential monographs, scientific magazines, translated books, specialised journals, tourist bulletins, information etc.

The publishing house is for the authors whose wish is to prepare their work in good quality and in skilful manner such as a linguistic and a graphic way. To print and officially publish, to retain all their rights relating to the work: copyright, distribution, sales rights and profits from it.

We will physically prepare your work for the printing and we will officially publish it to you. If necessary, you can also publish it in non-print form. We will take care of the deposit copies and we will make the entire edition available to you at your discretion.

If necessary, it is also possible to provide a written author's text.

We work reliably, competently and quickly; our work is based on 25 years of experience of work with texts and publishing. We have a high level of qualification.

RJ

Издательство Signis ориентируется на комплексную лингвистическую и предварительную подготовку к печати профессиональных, информационных, частично и художественных работ.

Мы выпускаем монографии, научные сборники, другие профессиональные публикации, переведенные книги, профессиональные журналы, туристические информационные бюллетени, справочные материалы и т. п.

Издательство Signis ориентируется на комплексную лингвистическую и предварительную подготовку к печати профессиональных, информационных, частично и художественных работ.

Мы выпускаем монографии, научные сборники, другие профессиональные публикации, переведенные книги, профессиональные журналы, туристические информационные бюллетени, справочные материалы и т. п.

Мы подготовим вашу работу для печати, официально опубликуем ее. При необходимости вы можете публиковать и в непечатной форме (на электронных носителях). Мы позаботимся орассылке обязательных экземпляров, предоставим вам полный комплект тиража, с которым вы можете распоряжаться по своему усмотрению.

При необходимости можно предоставитьписьменный авторский текст.

Мы работаем надежно, грамотно и быстро; наша работа основана на 25-летнем опыте работы с текстами и публикациями, имеем высокий уровень квалификации.

Издательство сотрудничает с теми авторами, которые готовы квалифицированно обработать свой материал (языковая корректура и графика); напечатать и официально издать свою работу, сохраняя при этом все свои права, связанные с работой: авторское право, распространение, право продажи и прибыль с продаж.