Vydavateľstvo odborných a informačných publikácií a časopisov

Publishing house for specialised books and journals

SLOVAK

Jazykovo aj graficky pripravíme a vydáme Vašu monografiu, zborník, časopis, inú odbornú publikáciu, informačný buletin, cestovateľského sprievodcu, preloženú knihu a pod.

Naše vydavateľstvo sa orientuje na kompletnú pretlačovú jazykovú aj grafickú prípravu Vášho odborného diela a jeho oficiálne vydanie; v prípade potreby spolu s tlačou.

EN
We will prepare and publish your monograph, editorial, magazine, other professional publication, travel guide information bulletin, translated book, and so on.
Our publishing house is focused on the complete preprint language and graphic preparation of your professional work and its official publishing.

                                 RJ

Мы опубликуем вашу монографию, сборник, журнал, другую профессиональную публикацию, информационный бюллетень путеводителя, переведенную книгу и т. п.

Сделаем языковую корректуру и графическую обработку. 

В нашем издательстве основное внимание уделяется языковой корректуре и графической подготовке вашего специализированного текста; его официальный выпуск.