Čo pripravujeme

Na čo sa môžete tešiť?

Alexandra Bitušíková: Kultúrne dedičstvo a turizmus v 21. storočí: východiská, trendy a perspektívy

Publikácia sa zameriava na dve úzko súvisiace témy, ktoré sú základom dvoch nových rozvíjajúcich sa interdisciplinárnych oblastí: štúdií o kultúrnom dedičstve (heritage studies, critical heritage studies alebo critical cultural heritage studies) a štúdií o turizme (tourism studies). Udržateľnosť kultúrneho turizmu a jeho manažment je horúcou témou prvých dekád 21. storočia. S ňou sa otvárajú aj nové témy, napr. nové formy zapojenia lokálnych obyvateľov i turistov nielen do ochrany, ale aj do spolutvorby (co-creation) kultúrneho dedičstva, resp. jeho nového udržateľného využívania. V európskych stratégiách prepája spoločné európske kultúrne dedičstvo kultúru, turizmus, vzdelávanie, zamestnanosť a udržateľný rozvoj. Novú úlohu v ochrane a revitalizácii kultúrneho dedičstva a rozvoji kultúrneho turizmu zohráva aj tzv. komunitný turizmus (community tourism alebo community-based tourism), ktorý možno definovať ako turizmus, ktorý sa snaží zaangažovať do organizácie turizmu na miestnej úrovni lokálnych ľudí súčasne s aktívnou participáciou turistov s cieľom prezentovať, ale aj naučiť sa spoločne viac o lokálnom dedičstve. Kultúrne dedičstvo a turizmus sú v súčasnej dobe dve spojené (a nesmierne dôležité) nádoby, ktoré majú veľký potenciál prehlbovať európsku a globálnu spoluprácu, solidaritu, spolupatričnosť, rezilienciu a humanitu, ak budú spravované udržateľným spôsobom.

Miroslav Búran: Veveričkine trampoty

Ilustrácie: Ivana Vargončíková

Milá kniha pre deti od autora veľmi úspešného dielka Katkine dobrodružstvá. Ide o ucelený príbeh zvieratiek z lesa - malej veveričky, zajka a drozdíka, ktorí sa snažia vyriešiť si svoje problémy a hľadajú liečiteľa. Pri svojej púti lesom zažívajú dobrodružstvá, sponávajú ďalšie lesné zvieratká, ktoré im pomôžu.

Krásny príbeh je podobne ako v prípade prvej spomínanej knihy o spolupatričnosti, vzájomnej láske, úcte, empatii a rešpekte.

Ilustrátorkou tejto knihy je podobne ako v prvom spomínanom prípade opäť Ivana Vargončíková.

Kniha sa momentálne vyrába. O jej dostupnosti vás budeme hneď po jej vydaní informovať.

Oľga Goch: MY IGRAEM

Ilustrácie: Oľga Goch

Krásna ilustrovaná knižočka pre najmenšie deti, ktoré sa učia azbuku, ponúka okrem pekných ilustrácií na každej strane krátke milé básničky približujúce nielen dané písmenko v azbuke, ale aj písanie vlastného mena dievčatka, chlapčeka a domáceho zvieratka.

Kniha je určená pre malé deti od cca 5 - 6 rokov, ktoré sa chcú hravou formou učiť azbuku, a ich rodičov.

Kniha sa momentálne vyrába. O dostupnosti tejto knihy vás budeme informovať hneď po jej vydaní.


V spolupráci s MATICOU SLOVENSKOU pripravujeme:


4. číslo ORLA TATRANSKÉHO - literárnej prílohy Slovenských národných novín

Tomáš Winkler
Tomáš Winkler

Foto je ilustračné; pochádza z knihy T. Winklera Perom a mečom. Biografia J.M. Hurbana, Tatran, Bratislava, 1982

Tomáš Winkler: Čas pred nesmrteľnosťou

Renomovaný spisovateľ, literárny historik, dlhoročný redaktor a pracovník Matice slovenskej (za socializmu zakázaný autor), bývalý riaditeľ Slovenskej národnej knižnice a vedúci vydavateľstva Matice slovenskej, no najmä skvelý autor, ktorý v roku 2020 dostal Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo, Tomáš Winkler, má na svojom konte množstvo vynikajúcich diel. Tie bezpochyby výrazne obohatili slovenskú kultúru.

Jedným z takýchto diel - skvostov slovenskej literatúry - je aj Čas pred nesmrteľnosťou, ktoré v roku 1998 vydala Matica slovenská. Autor ponúka biografie 19 slovenských kultúrnych dejateľov, no z veľmi zaujímavého uhla: neprezentuje ich ako niekoho, o kom sa učíme v škole, ale ako obyčajných ľudí z mäsa a kostí so všetkými ich problémami, starosťami aj radosťami, odhaľuje ich psychiku, myslenie - a to v období tesne pred ich smrťou - teda v období tesne predtým, ako vstúpili do nesmrteľnosti. Ukazuje nám nielen okolnosti ich úmrtia, ale sprostredkúva nám aj ich pocity, vnemy, idey. Autor si mohol dovoliť urobiť takúto rekonštrukciu, pretože mnoho rokov pracoval s archívom Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice a mal k dispozícii súkromnú korešpondenciu týchto ľudí.  Kniha je teda ucelenou zbierkou 19 noviel a nájdeme v nej známe osobnosti, ako Ján Hollý, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Mikuláš Dohnány, Ľudovít Kubíni, Andrej Sládkovič, Samo Bohdan Hroboň, Viliam Pauliny-Tóth, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Koloman Banšel, Svetozár Hurban Vajanský, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Kukučín, Dušan Makovický, Albert Škarvan, Martin Rázus, Ján Červeň či Gejza Vámoš.

Nejde však o čisto odbornú knihu, osudy týchto ľudí tesne pred ich smrťou sú spracované bravúrnym umeleckým štýlom tak, že samotný čitateľ pociťuje to, čo pociťovala daná postava.

Naše vydavateľstvo sa tento klenot slovenskej literatúry rozhodlo opätovne vydať; tentokrát však s osudmi 21 kultúrnych činiteľov: autor pridáva Júliusa Barča Ivana a Ivana Bukovčana.

Kniha bude dostupná v priebehu roku 2021.