NAŠI AUTORI

Predstavujeme vám našich autorov, ich náhľady na literatúru, umenie, spoločnosť, ale aj na svoje vlastné diela.

Igor Lebiedzík sa narodil v roku 1961 v Trnave a v mestečku Sereď prežil svoju mladosť. Je absolventom SPŠ strojníckej, Pedagogickej fakulty a po nástupe k Colnej správe SR získal odborné špecializované colné vzdelanie. Počas svojej mnohoročnej práce v colnej správe prešiel mnohými vedúcimi a manažérskymi funkciami, pôsobil aj ako lektor a...

Miroslav Búran je slovenský básnik a prozaik, ktorý žije a pôsobí v záhorskej obci Jablonica. Literatúre sa venuje nepretržite už pätnásť rokov. Jeho prvotinou bola kniha Štyri ruky života, lebo nultá zbierka Podoby nemá pridelené ISBN. Jeho inšpiráciou pri písaní býva najmä príroda a život ako taký. Zúčastnil sa na viacerých literárnych súťažiach...

Ste známym autorom aforizmov, epigramov, sentencií, krátkych prozaických žánrov, ako sú poviedky a pod., ktoré dlhodobo publikujete vo významných slovenských literárnych novinách a časopisoch, napr. v Literárnom týždenníku, v Romboide, v časopise Humorikon a pod. V minulosti ste publikovali v Smene, Telepluse a inde. Kedy ste začali písať a aké...

Jana Baculáková pochádza z Čadce. Publikovala v zborníkoch Litera 2, v Dotykoch, Slovenských pohľadoch a Slovenských národných novinách. Jej rozhovory boli uverejnené v časopisoch Život a Slovenka, rok písala životopisy do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky (10. vydanie). Je zakladateľkou autorskej literárnej...

Igor Lebiedzík sa narodil sa v roku 1961 v Trnave a v mestečku Sereď prežil svoju mladosť. Je absolventom SPŠ strojníckej, Pedagogickej fakulty a po nástupe k Colnej správe SR získal odborné špecializované colné vzdelanie. Počas svojej mnohoročnej práce v colnej správe prešiel mnohými vedúcimi a manažérskymi funkciami, pôsobil aj ako lektor a...

Jozef Pobočík st. je folklorista, výrobca pastierských ľudových hudobných nástrojov, najmä rífových píšťal a ornamentálne i figurálne zdobených fujár, spevák, hudobník, publicista a spisovateľ. Jeho fujary a píšťaly si našli cestu do mnohých krajín všetkých obývaných kontinentov sveta, či už ako dary pri oficiálnych, ale aj pri bežných...

Miroslav Búran je slovenský básnik a prozaik, ktorý žije a pôsobí v záhorskej obci Jablonica. Literatúre sa venuje nepretržite už pätnásť rokov. Jeho prvotinou bola kniha Štyri ruky života, lebo nultá zbierka Podoby nemá pridelené ISBN. Jeho inšpiráciou pri písaní býva najmä príroda a život ako taký. Zúčastnil sa na viacerých literárnych súťažiach...

Rudo OVEČKA

02.11.2023

Rudo Ovečka, rodák zo Šaštína-Stráží, do literatúry vstúpil v podstate pred štyridsiatimi rokmi, kedy napísal svoj prvý román Príbeh J & J, ktorý však vyšiel až v septembri 2023 vo vydavateľstve Signis. Medzitým však písal básne a prispieval do regionálnych novín a časopisov. V Špeciálnej základnej škole Šaštín- Stráže pracuje od roku 1990, z toho...

Básnik, výtvarník, esejista, publicista a dlhoročný pedagóg. Vzťah k literatúre a k výtvarnému umeniu ho podnietil pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde absolvoval odbor slovenčina a výtvarná výchova (1974). Po jej ukončení pôsobil do roku 1977 ako redaktor Východoslovenského vydavateľstva...

Jozef TATÁR

30.10.2023

doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD. je básnik, prozaik, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bol šéfredaktorom štvrťročníka Filologická revue aj členom redakčnej rady Novej Filologickej revue, časopisu o súčasnej lingvistike, literárnej...