Alexandra Bitušíková: Kultúrne dedičstvo a turizmus v 21. storočí

17.06.2022
Publikácia sa zameriava na dve úzko súvisiace témy, ktoré sú základom dvoch nových rozvíjajúcich sa interdisciplinárnych oblastí: štúdií o kultúrnom dedičstve (heritage studies, critical heritage studies alebo critical cultural heritage studies) a štúdií o turizme (tourism studies). Udržateľnosť kultúrneho turizmu a jeho manažment je horúcou témou prvých dekád 21. storočia.

S ňou sa otvárajú aj nové témy, napr. nové formy zapojenia lokálnych obyvateľov i turistov nielen do ochrany, ale aj do spolutvorby (co-creation) kultúrneho dedičstva, resp. jeho nového udržateľného využívania. V európskych stratégiách prepája spoločné európske kultúrne dedičstvo kultúru, turizmus, vzdelávanie, zamestnanosť a udržateľný rozvoj. Novú úlohu v ochrane a revitalizácii kultúrneho dedičstva a rozvoji kultúrneho turizmu zohráva aj tzv. komunitný turizmus (community tourism alebo community-based tourism), ktorý možno definovať ako turizmus, ktorý sa snaží zaangažovať do organizácie turizmu na miestnej úrovni lokálnych ľudí súčasne s aktívnou participáciou turistov s cieľom prezentovať, ale aj naučiť sa spoločne viac o lokálnom dedičstve. Kultúrne dedičstvo a turizmus sú v súčasnej dobe dve spojené (a nesmierne dôležité) nádoby, ktoré majú veľký potenciál prehlbovať európsku a globálnu spoluprácu, solidaritu, spolupatričnosť, rezilienciu a humanitu, ak budú spravované udržateľným spôsobom.
Kniha je dostupná u autorky.