Anna Jónásová a kol.: Sila tlačeného slova. Peter Bornemisza. 450. výročie

19.09.2023

Dielo editorky a autorky PhDr. Anny Jónásovej, bibliografky, historičky a kultúrnej činovníčky, SILA TLAČENÉHO SLOVA. PETER BORNEMISZA, 450 VÝROČIE. pojednáva o Bornemiszovovej (kníh)tlačiarni, ktorá bola jednou z prvých tlačiarní na území Slovenska (16. st., Šintava) a jednou z myšlienok tohto tlačiara, spisovateľa, kazateľa a básnika bolo i toto: "Katechizmus nech čítajú Maďari po maďarsky a Slováci po slovensky." Editorka a autorka urobila nesmierne záslužnú prácu zložením doteraz často nepublikovaných alebo neznámych informácií o tomto uhorskom/ šintavskom tlačiarovi (zomrel v Rohožníku) zo 16. st. Dielo je činom viacerých autorov - aj tých pôvodných (Bornemisza, ...) - ktoré editorka skompletizovala tak, že nám kniha podáva ucelený životný príbeh a výsledky jedného z prvých tlačiarov na Slovensku. V knihe nájdeme časti zo životopisu P. Bornemiszu od Tibora Schuleka i texty z vlastnej biografie samotného Bornemiszu, a to: O čertovských, telesných, svetských a smrteľných pokušeniach a Moje skúsenosti s diablom. Odbornými kapitolami prispeli okrem autorky aj Gábor Klaniczay, Judit V. Ecsedy a Ján Čaplovič (s uvedením pôvodných zdrojov). Úvodnú originálnu Bornemiszovu báseň Cantio optima prebásnil do slovakizovanej češtiny Zoran Ardamica. O preklady úvodov do maďarčiny, nemčiny a angličtiny sa postarali Judita Kontárová, Jana Miškovská a Peter Fialek. Výtvarný návrh obálky urobil Jozef Pobočík ml., jazykovú redakciu Heda Kubišová a grafiku knihy Eva Čulenová.

"Preto odteraz si každý deň z jednej malej knižočky čítaj, nielen s u teba slúžiacimi žiakmi, ale aj so všetkými ľuďmi z tvojho dvora, a zvlášť napomínaj svojich poddaných a čeľaď, aby to odriekali každý deň v každom dome, Maďari po maďarsky: Slováci po slovensky." (Peter Bornemisza)

Péter Bornemisza
Cantio optima

Jak len jest žalostné s tebou se loučiti,
Žehnané Uhersko, odsud odejíti;
V tém Budíně krásném kdy příbytek budu mít?
Pyšní Němci mají naše vysočiny.
Turci Srjem mordují jak z pekjel pohani.
V tém Budíně krásném kdy příbytek budu mít?
Mně též honí světem Němci povýšení.
Turci kolem, zvadnu v jejich obklíčení.
V tém Budíně krásném kdy příbytek budu mít?
Ta šlechta Uherov zmořila duši mou.
Činem jejich už jest zem naše bezbožnou.
V tém Budíně krásném kdy příbytek budu mít?
Uhersko, žehnaj ti Hospodin nebeský.
Panskou tu vznešenost ať ti prinavrátí.
V tém Budíně krásném kdy příbytek budu mít?
Na statném hradě Hust túto pjéseň píšem
Péter Bornemisza v duchu rozjareném.
V tém Budíně krásném kdy příbytek budu mít?

Prebásnil: Zoran Ardamica

Kniha je dostupná u autorky: oz.jonasova@gmail.com

Kniha vyšla s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Cena: 13,- eur + poštovné