Dana Hanesová: Internationalization of higher education: Intercultural Encounters

29.11.2021

Tu je možné stiahnuť knihu zadarmo.

Príručka je určená všetkým zainteresovaným stranám univerzity - učiteľom, vedeniu univerzity, nepedagogickým zamestnancom a študentom - všetkým, ktorí chcú prispieť k zvýšeniu úrovne internacionalizácie svojej univerzity. Ide o zbierku vyjadrení študentov a niektorých učiteľov o ich medzikultúrnych stretnutiach počas Erasmus mobilít na rôznych univerzitách a prezentuje ich osobné vnímanie a skúsenosti z medzikultúrnych stretnutí počas ich medzinárodných výmen. Autorka odpovedá na otázku Čo rozumieme pod pojmom medzikultúrne stretnutia? Podľa definície Byrama a kol. tvrdí: "Medzikultúrne stretnutie môže byť skúsenosť, ktorú ste zažili s niekým z inej krajiny, ale môže to byť aj skúsenosť s niekým z iného kultúrneho prostredia vo vašej krajine. Môže to byť napríklad niekto, koho ste spoznali z iného regiónu, niekto, kto hovorí iným jazykom, niekto z iného náboženstva alebo z inej etnickej skupiny. ... Keď sa jednotlivec stretne s členom inej kultúrnej skupiny a kriticky reflektuje túto skúsenosť, môže to spustiť proces sebareflexie a sebaskúmania. V dôsledku toho môžu medzikultúrne stretnutia urýchliť zmenu nielen v postojoch ku kultúrnej skupine druhého človeka, ale aj v postojoch k vlastnej skupine. Toto kritické prehodnotenie vnútornej skupiny môže dokonca viesť k zmenám v modeloch identifikácie. Medzikultúrne stretnutia sú preto prvoradým miestom, na ktorom možno prehodnotiť, revidovať, prispôsobiť a personalizovať identifikácie prostredníctvom vytvárania nových významov, hodnôt a symbolických obsahov."

e-kniha

Formát: A5

ISBN 978-80-99936-22-6