Elena Vallová: Úvod do štúdia terminológie

07.05.2020

Banskobystrická autorka, vysokoškolská učiteľka Dr. Elena Vallová pripravila pre odborníkov z oblasti prekladateľstva monografiu TERMINOLÓGIA. VEDA PRE PREKLAD A TLMOČENIE. Štatistická analýza textov životného prostredia, kde sa pokúša vysvetliť spôsoby fungovania terminológie v 21. storočí a následne sme si dali za cieľ aplikovať teoretické vedomosti na konkrétnom texte z oblasti životného prostredia.

Cieľom vedeckej monografie je preskúmať a opísať súčasný stav terminológie, jej úlohu v každodennom pracovnom živote zamestnancov v rôznych odvetviach, pričom sa zároveň orientujeme aj na priblíženie jej úlohy pri prekladoch v rôznych inštitúciách na Slovensku i krajinách Európskej únie, a to z pohľadu vedcov i používateľov v rôznych častiach našej planéty. Súčasný svet je neodmysliteľný bez komunikácie na rôznych úrovniach. I ten najjednoduchší človek žijúci na vidieku sa počas svojho života stretáva s terminológiou, hoci si to možno ani neuvedomuje. Materiálu rôzneho druhu týkajúceho sa terminológie sa nachádza dostatočné množstvo. S terminológiou sa každodenne stretávajú zamestnanci v rôznych sférach, prekladatelia a študenti rôznych odborov. Terminológia sa už používa automaticky a okrem lingvistov a odborníkov sa asi nikto nezaoberá otázkami, ako ktorý termín vznikol, no najmä jeho štruktúra a s ňou súvisiace gramatické javy sú v súčasnosti na periférii odborného záujmu. Práca sa zameriava na teoretické skúmanie terminológie, konkrétne na terminológiu textov z oblasti životného prostredia. Výskum vykonaný na textoch životného prostredia je využiteľný pre všetkých prekladateľov a tlmočníkov v praxi, študentov translatológie, translatológov a lingvistov a každého záujemcu o danú problematiku.

Vo vedeckej práci systematicky načrtáva problematiku vývoja terminológie ako samostatnej vedeckej disciplíny, jej vznik a vývoj, situáciu v rôznych krajinách, samozrejme neopomenieme i významných terminológov na Slovensku, opisuje vznik a činnosť organizácií zaoberajúcich sa terminológiou vo svete i na Slovensku, uvádza základné dokumenty, ktorými sa riadi terminológia v 21. storočí, poskytuje analýzu nových trendov v terminológii a jej možný vývoj v tomto storočí, pokúša sa zosumarizovať spoluprácu v oblasti terminológie z globálneho hľadiska.

V praktickej časti podrobuje vybraný text z oblasti životného prostredia štatistickej analýze a na základe jej výsledkov vyhodnocuje metódy štatistického výskumu pre translatológov ako možný spôsob výskumu pre perspektívny nový vznikajúci odbor manažment prekladateľstva a tlmočníctva.

Parametre:
kniha vyšla na CD
Vnútro: farebné, 199 s.
Bohužiaľ, nedostupné