Eva Čulenová: Bohém z temnej doby

07.05.2020
Bohém z temne doby, Pavol Plutko
Bohém z temne doby, Pavol Plutko
Pavol Plutko
Pavol Plutko

"V živote ani v literatúre, aspoň tej ozajstnej, niet jednoznačne kladných a jednoznačne záporných hrdinov." Pavol Plutko

Monografia populárno-náučným štýlom ponúka pracovný životopis literárneho vedca, kritika a univerzitného profesora prof. PhDr. Pavla Plutka, CSc., pričom autorka jeho pracovný život úzko prepája s vývinom vysokoškolských a vedeckých inštitúcií na Slovensku. Prof. Plutko totiž v podstate pracoval v mnohých akademických inštitúciách, a preto je jeho život zrkadlom života slovenskej akademickej pôdy. Plutko bol zároveň formulátorom známej a jedinečnej teórie autora.

Cena: 5,- eur - s dobierkou: 8,70 eur

Celý svoj pracovný život však zasvätil umeniu, najmä literárnemu. Ako literárny kritik hodnotil diela začínajúcich autorov, najmä básnikov, a objektívne sa snažil naviesť literárny vývin smerom ku skutočnému umeniu, a to aj napriek nepriaznivej dobe "znásilňujúcej" nielen umelcov, ale celú spoločnosť, a to napriek tlakom socializmu a neskôr novej demokracie komercie a finančných ziskov (a strát), nastúpenej po ňom. Neskôr publikoval syntetizujúce práce orientované na sumarizáciu vývinu slovenskej literatúry v 20. storočí a záver jeho publikačnej činnosti tvoria monografické práce o jednotlivých slovenských prozaikoch, kde sa snažil podrobne preskúmať vklad autora do jeho diela. Plutko sa počas takmer päťdesiatich rokov svojej práce postupne vyprofiloval z tvrdého, no inšpiratívneho kritika literárneho umenia cez syntetizátora a hodnotiteľa slovenskej literatúry 20. storočia až po filozofa, mysliteľa evalvujúceho slovenskú kultúrnu spoločnosť v celom jej komplexe. Vždy však pritom s až psychologickým akcentom prihliadal na osobnosť autora umeleckého diela.

Z toho pochádza jeho koncepcia autora, niektorými nazývaná aj ako teória autora. Problém autora bol a možno povedať, že stále je u nás do istej miery obchádzaný. V popredí súčasných teórií sa často nachádza čitateľ, konkretizácia jeho čitateľského zážitku a dielo samotné. No proces tvorby, produkcie diela Plutko pociťoval ako zabúdaný. Preto sa nielen vo svojich kritikách, ale aj odborných štúdiách a monografiách venoval práve fenoménu autorský subjekt, ktorý skúmal zo všetkých možných aspektov. Tým položil základy teórie autora, ktorá v našej krajine zatiaľ nemá obdobu. Možno tak bol a zatiaľ stále je Plutko sám bežec na pustom snežnom poli.

Táto publikácia sa teda snaží zachytiť pracovný život literárneho kritika a vedca univ. prof. Pavla Plutka, CSc. Nejde však o biografiu v pravom zmysle slova. Dôsledne sa vyhýbam Plutkovmu osobnému životu, fakty z jeho osobného života spomínam len tam, kde je to nevyhnutné, teda na tých miestach, kde jeho privatissimo ovplyvnilo jeho profesijné konanie. Keďže Pavol Plutko bol takmer päťdesiat rokov súčasťou slovenskej kultúrnej spoločnosti, a zároveň akademického prostredia, ktoré do istej miery spoluformoval, v jeho živote sa bohato zrkadlia historické fakty vývinu slovenskej akademickej pôdy, ale aj slovenskej literatúry.

Parametre:

Formát: A5

Vnútro: ČB, 146 strán

Obálka: V2 (mäkká)

ISBN 978-80-7091-060-3

Referencie, oznamy ku knihe:

https://www.litcentrum.sk/dielo/bohem-z-temnej-doby-pavol-plutko-v-priestoroch-vedy

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-translatologie/oznamy-katedry/vysla-spomienkova-kniha-o-nasom-byvalom-kolegovi.html?print=1

https://www.zahorskakniznica.eu/documents/KZ2016.pdf