Mária Joklová - Monika Koncošová - Július Lomenčík: Región v edukácii slovenského jazyka a literatúry

02.02.2022
Metodická príručka je určená pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Obsahuje metodické postupy a cvičenia orientované na vnášanie regionálnych ľudvých tradícií do školského vyučovania na základnej škole. "Pred didaktickým spracovaním regionálnych špecifík konkrétnych oblastí (horný Novohrad a Gemer) autori rozpracovali prepojenie regionálneho s globalizujúcim a na pozadí teoretického riešenia uvedeného "sporu" zdôraznili myšlienku kultúrneho relativizmu smerujúceho ku homogenizácii kultúr jednotlivých lokalít. Región sa takto stáva dynamickým prvkom aj v školskom výchovno-vzdelávacom procese, kde uplatňovanie miestnych kultúrnych prejavov smeruje od predpísaného všeobecného učiva k miestnemu materiálu. Východiskom je elementárna zásada, že poznávanie blízkeho prezentáciou poznatkov o danom kraji stáva sa silným emocionálnym základom osobnostnej profilácie žiaka ako pevného piliera opodstatnenosti regionalizmu v edukácii. Regionálne obsahy neučebnicového učiva sa stávajú živnou pôdou aj pre neformálnu vlasteneckú výchovu," píšu autori v úvode. Vychádzajú pritom z článku 44Ústavy Slovenskej republiky - povinnosti každého chrániť kultúrne dedičstvo.

Na vydanie publikácie finančne prispeli: Obecné zastupiteľstvo Málinec, Cinobaňa, České Brezovo, Ozdín, Mestský úrad Poltár, Urbárska lesná spoločnosť: pozemkové spoločenstvo Málinec, ECAV Tisovec, ECAV Rimavská Píla, Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, pozemkové spoločenstvo, MO MS Tisovec, IQ Ideas, s.r.o. a Mesto Poltár.

Parametre knihy:

Počet strán: 180

Formát: A4

Vnútro: čiernobiele, obrázky, papier: biely

Väzba: V2 - mäkká, brožovaná, plnofarebná, lesklé lamino

Cena publikácie: 10,- eur + poštovné

Objednať je možné u nás mailom alebo telefonicky alebo

priamo u autorov: e-mail: julius.lomencik@umb.sk