Miroslav ŽÍDEK

12.01.2023

Som laik, ktorého záľubou je tvorivé premýšľanie nad podstatou našej existencie.

Bývam v Rajci, okres Žilina a viac, ako 40 rokov sa venujem teórii čísel. Hľadám a vytváram jednoduché číselné metódy, ktoré súvisia s rôznymi hypotézami, či zle pochopenými dejmi v prírode. Som toho názoru, že chápaním súvislostí medzi číslami, vieme lepšie porozumieť systému, akým spôsobom príroda pracuje. Mojou úlohou je porozumieť reči čísel a tomu, čo je za nimi skryté. V kombinatorike rozloženia prvočísel v rade prirodzených čísel je spracovaný základ algoritmu života človeka. Dnes sa už snažím vzájomne prepájať viaceré oblasti. Sú to hlavne poznatky našich predkov a ich ozrejmenie v očiach dneška. Cez čísla sa snažím spojiť viaceré vedné odbory, hlavne matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, atď. Metafyzika - teoretická fyzika, ktorá je zaznávaná, je hlavnou podmienkou a súčasťou tvorby nových myšlienok vo všetkých vedných odboroch. Ak niečo súvisí s ďalšími poznatkami, to je pre mňa znakom, že v dopĺňaní mozaiky bytia idem správnym smerom. To, čo sa nám niekedy javí ako numerológia, či ezoterika, to je dané tým, že čísla majú naozaj svoj význam a vytvárajú základnú geometriu priestoru. Číslami popisujeme prírodu a vekmi sme zabudli vnímať, aké deje s nimi v prírode súvisia. Niekedy radšej a zbytočne posudzujeme tvorivé myšlienky iných. Deje sa tak preto, lebo sú to zabudnuté znalosti nielen našich predkov, ale aj ľudí s iným uhlom pohľadu na tie isté veci.

Svojou podstatou ste matematik-filozof. Chápete a vidíte súvis čísel s chodom vesmíru. Skúste, prosím, vysvetliť našim čitateľom vašu "teóriu všetkého".

Je to veľmi široká oblasť popisu, ale v krátkosti poviem asi toto: Moja tabuľka rozloženia prvočísel obsahuje číselné hodnoty, ktoré sú vytvorené kombinatorikou pripočítavania hodnoty daného prvočísla v jeho riadku. Každý riadok pokračuje do nekonečna. Prvočísla rozdeľujem do dvoch postupností. Postupnosť prvočísla 5 a prvočísla 7. V jednoduchej tabuľke vírivej matematiky "Vortex" sú v stĺpcoch usporiadané prvočísla podľa spomínaných dvoch postupností. Rady prvočísel čísla 5 sú v stĺpcoch 2;5;8. Rady prvočísel čísla 7 sú v stĺpcoch 1;4;7. Zložené čísla sú v stĺpcoch 3;6;9. Cez trón kráľovnej Isis som zistil a vypočítal trojice Pytagorových čísel s posunom. Počiatok existencie som zabudoval medzi trojice čísel tak, aby bol systém jednotný a pracoval cez prírodu správne. Tak som zistil počiatočná trojicu, ktorá je 0; -1; -1. Trojica Pytagorových čísel s posunom je vytvorená z dvoch prvých číselných hodnôt v každom riadku daného prvočísla. Menšie číslo pracuje na polpriamkach fotónu . svetla, kde pracuje phí a Phí. Väčšie číslo je rozdelené na dve časti energií EM a energie elektrickej. Teóriu vývojovej špirály /teóriu všetkého/ popisujem pohľadom na Veľkú pyramídu zhora. Je podstatou Minkowského diagramu všeobecnej teórie relativity. Základom všetkého je prvočíslo 5. Na o si "y" pracujú na polpriamkach rady čísel Pí. Za EM je skryté konštanta Eulera. "n-rozmerná" periodická geometrická štruktúra existuje na základe periodicky zväčšujúcich sa vĺn energii, kde sa pravidelne vytvára hmota -atómy prvkov podľa periodického zákona chemických prvkov Mendelejeva. Ním objavená periodicita a podobné vlastnosti po sebe nasledujúcich prvkov, nám vedia pomôcť pochopiť vlastnosti energií v každom bode vlny energií.

To celé riadia deje, za ktorými stoja prirodzené čísla. Tie majú súvis s rozložením prvočísel a trojicami Pytagorových čísel s posunom, za ktorými je príslušné vlnenie.

Priblížme sa k vaším matematickým začiatkom. Ako a kedy ste sa s matematikou "stretli", kedy vás chytila za srdce a začali ste sa jej aktívne venovať?

Na základnej škole sme mali matematicko -fyzikálne a chemické tabuľky. V nich bola tabuľka druhých mocnín, z ktorej som najprv zisťoval súvislosti medzi jednotlivými druhými mocninami. Pociťoval som radosť, ak som na niečo prišiel. To ma viedlo neustále ďalej v premýšľaní o súvislostiach medzi číslami. Na strednej škole som každý rok riešil stredoškolskú odbornú činnosť. Som aj držiteľom medaily Zenit - majster zajtrajška. Svoje myšlienky pravidelne už niekoľko rokov publikujete na rôznych blogoch. Prezentujete v nich vaše náhľady na nielen na samotné čísla, ale najmä na vzťah čísel a reality. V jednom zo svojich blogov píšete, že matematika sa niekedy stáva numerológiou, pretože to, čo je skryté za číslami, už čísla samotné nie sú. To je zaujímavá idea, skúste ju čitateľom priblížiť. Základom tohto postoja je číselný algoritmus, ktorý pracuje vo všetkom živom. Je to prepojenie súčtu a súčinu druhej mocniny prvočísla. Hinduisti tvrdia, že hinduizmus nie je náboženstvo, ale za jeho poznatkami sú védy - znalosti našich predkov, predchádzajúcich civilizácií. V jednom príspevku som popisoval násobky uhlov 108°, na ktorých polpriamkach pracujú číselné body trojíc Pytagorových čísel s posunom. Tieto body sú súčasťou "nite" vývojovej špirály. Vytvárajú neviditeľnú geometriu priestoru s hranolmi v hranoloch /niečo ako matrioška/. Na polpriamkach a vývojovej špirále sa odohrávajú všetky prírodné deje a odvíja sa celý život človeka, a život všetkého živého. Reakcie Indov na príspevok o uhle 108° boli úžasné. Nechápali, ako niekto iný - nie hinduista, dokáže popisovať číslo 108, ktoré má súvis s astronómiou, biológiou a v mnohých ďalších oblastiach života. Zaujala ma ďalšia vaša myšlienka: "Dualita existuje všade okolo nás. Všetko pracuje vo dvojiciach. Keby neexistovala dualita, neexistovali by body stabilizácie vesmíru. Body vyrovnávania sa energií a informácií, bez ktorých by sme tu neboli ani my." ... Podstatou je myšlienka protipólov - polpriamok, dopĺňania sa, a neutralizácie - vyrovnávania pomerov v prírode.

Všadeprítomné vzájomné prepojenia, medzi ktoré patria aj dve vzájomne sa dopĺňajúce čísla prítomné na polpriamkach fotónu - svetla, vytvárajú predpoklady na neustále spresňujúce sa hodnoty známych konštánt. Keď sa systém, podľa vedcov, akože zrúti, vtedy sa dvojica, podľa mojej teórie dopĺňa a stabilizuje na ďalšiu úroveň s predpoveďou stredu reálnej vlny z trojice Pytagorových čísel, kde rovnica platí. Z nej sú odvodené ďalšie dve trojice Pytagorových čísel s posunom.

Príklad:

3; 3; 4 a 3; 5; 6 = 6; 8; 10

Podelené dvoma je to 3; 4; 5.

Kde sa teda všetko, podľa iných, vracia do ničoho?

Podľa mojej teórie tok neustále rastie. Sila energií, informácií a vĺn, v ktorých energia prúdi sa pohybuje, a v navádzacích bodoch špirály stabilizuje a homogenizuje. Taký cyklus pokračuje donekonečna. Ak tam teda je niečo, nie je možné, aby na tom mieste ostalo nič.

Zaoberáte sa však aj tzv. spiritualitou vesmíru. Priblížte čitateľom vaše náhľady.

Počiatočný bod vývojovej špirály je bod -1. V tomto bode začína elektrická energia a cesta fotónu - svetla. Hovorí sa, že cesta človeka, je cestou za svetlom.

Na jednej webovej stránke, ktorá vysvetľuje egyptské hieroglyfy, sa popisuje elektrická energia ako podstata ducha.

-1 poukazuje na spirituálny základ vesmíru. Keď je duch a jeho tvorivá myšlienka matricou energie - hmoty, potom sa čudujem, že niektorí ľudia nechcú pochopiť, že existuje neurónová sieť vesmíru a hlavné vedomie vesmíru. Hlavné vedomie vesmíru je Boh. Zamyslime sa však nad tým, odkiaľ k človeku prichádzajú myšlienky. Mozog je totiž iba prijímač. Definícia singularity na internete: "Singularita - jedinečnosť; ojedinelosť, výnimočnosť; bod anomálneho chovania fyzikálnej veličiny, kde dochádza k narušeniu časopriestoru." Z definície vyplýva, že singularita je vlastne naše nepochopenie počiatku stvorenia. Narušenie časopriestoru, ako takého, nie je v počiatku možné vnímať, lebo čas začíname ponímať až so spoznávaním priestoru prvou vytvorenou hmotou. Je to na uhle 216°. Je to teda až po 1080 sekundách, t.j. 18 - ich minútach od počiatku. 6 je niťou vývojovej špirály, preto 6 * 18 = 108°. To je uhol života. To znamená, že 18 minút, nás všetkých delí od poznania, z čoho vznikol vesmír. Zaoberáte sa aj "teóriou vedomia" (pojem je od red.). V jednom z vašich textov som našla túto vetu: "Rozvoj vedomia je ukrytý v myšlienkach tvorby života v súlade s láskou.", v ktorej ste prepojili filozofiu s etikou a morálkou... Aj meno a priezvisko človeka vplýva na jeho život a nemá ho náhodné. Náhoda neexistuje. Židek znamená: Život a dobro je ako, ako v zmysle podstaty, podstatou rozvoja vedomia ukrytého v myšlienkach tvorby života, v súlade s láskou /cestou za svetlom/ Výraz "neurónová sieť vesmíru", používam iba ako synonymum k poznaniu, že všetkým existujúcim je prvotná tvorivá myšlienka, ktorá vytvára nielen naše okolie, ale tvorí aj nášho ducha. Vedomie a život sú plne prepojené s tvorivou myšlienkou, ktorá nesie jemnú hmotu a všetko sa postupne cez naše mysle zhmotňuje. Tým si vytvárame osobné prostredie, náš osobný vesmír. Nie je to vôbec náboženské, ani fantázia. Sú to moje poznatky, cez ktoré sa snažím pochopiť zákonitosti prírody.

Nedávno (november 2022) vám vyšla kniha Tajomstvá malej násobilky , ktorú venujete najmä mladým čitateľom a ich učiteľom. Prezraďte, čo v nej čitatelia nájdu a na čo sa môžu tešiť. Čím a ako im chcete touto knihou pomôcť?

V knihe nájdu, k výberu, šesť metód výučby malej násobilky a poznatky, aké súvislosti sú v tabuľke malej násobilky prítomné. Môžu sa tešiť na nové, nimi nepoznané, zákonitosti platiace medzi číslami. Kniha pomôže ľuďom pochopiť celý sled súvislostí, ktoré pracujú a sú prítomné v jednotlivých súčinoch malej násobilky. Podstatnou mierou pomôže deťom vidieť rozdielnosť učenia sa súčinov spamäti a chápaniu súvislostí tak, že potrebné súčiny si dokážu odvodiť.


Vaša publikácia pozostáva z dvoch pomerne rozsiahlych kapitol. V prvej opisujete tabuľku malej násobilky a v druhej ponúkate metódy súčinov malej násobilky. Pohľad na malú násobilku je v súčasnosti pomerne nový, snažíte sa deťom ukázať, že malú násobilku sa netreba drilovať, ale súčiny sa dajú matematicky odvodiť. S akými reakciami na túto vašu metódu zo strany čitateľov a okolia sa stretávate?

Reakcie sú prevažne také, že čitatelia hovoria o zaujímavých postupoch výučby malej násobilky, o ktorých existencii doteraz nemali ani tušenie. Píšu o inovatívnom prístupe v oblasti výúčby teórie čísel. Veľkou prednosťou je možnosť pochopenia súvislostí tak, aby sa deti prestali báť počítania a premýšľania nad postupom tvoriacim správne výsledky. Existuje aj stolová náučná hra, kde sa môžu aktéri zdokonaľovať hravou formou vo výučbe poznávania súčinov malej násobilky.

Nezaoberáte sa však len matematikou. Vaše záujmy ďaleko presahujú jej hranice. Momentálne pripravujete spolu so synom knihu povestí z Rajca. Čo bolo motívom jej vzniku a čo v nej čitatelia nájdu?

Motívom napísania knihy "Povesti o Rajci" bola návšteva kopca v severnej časti hory Dubová, kde kedysi stál Rajecký hrad. Čitatelia v nej nájdu popis rozvoja rajeckej doliny, o ktorú sa osobne staral kráľ, svätý Ladislav I. Nájdu aj prepojenie so svätým Štefanom, ktorý daroval Kazimírovi z Bíne rozsiahle majetky na rôznych miestach Slovenska, a to aj v okolí Rajca, kde jeho synovia postavili hrad. Obyvatelia hradu, potomkovia ľudí z Bíne, po zničení hradu založili obec "Izbeny", dnešný Zbýňov . V povestiach čitatelia nájdu celý sled udalostí, ktorý sa dotýkal nielen nášho mesta, ale aj celého dnešného Slovenska. Syn Michal s povesťami získal prvé miesto v súťaži "Literárna Senica Laca Novomeského".

Na záver nám priblížte ďalšie vaše literárne i matematické plány.

Voľným pokračovaním prvej knihy, bude kniha "Ročné obdobia a život prírody - obrázky z čísel". Pokračovať bude popis náučných hier o malej násobilke. Postupne by som sa chcel dostať až k podrobnému popisu myšlienok vyjadrených v tomto rozhovore. Titulov je približne 40.

Ďakujem za rozhovor.