SLOVANSKÝ OBZOR, časopis Matice slovenskej

17.06.2022

Požiadavka na vznik časopisu vzišla na rokovaní 4. kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa konal 5. a 6. júna 2019 v Martine na Slovensku. Ciele časopisu korešpondujú s prijatými závermi rokovania: "V prebiehajúcich procesoch globalizácie, liberalizácie, informačných, internetových a kybernetických technológií a vojen, postindustriálnej doby i postmoderny slovanské matice a kultúrne inštitúcie slovanských národov musia naďalej propagovať a šíriť tradičné konzervatívne hodnoty, predovšetkým kresťanstvo a vlastenectvo. Osobitne v slovanskom i európskom prostredí chceme zachovávať cyrilo-metodskú tradíciu, napomáhať etablovaniu všeslovanskej i národnej identity a historického povedomia, v čom spočíva podstata a perspektíva slovanskej civilizačnej misie. Tú rozvíjame na princípoch dedičstva sv. Cyrila a sv. Metoda ako patrónov Európy."

Slovanský obzor ponúka priestor na vzájomný dialóg, spoluprácu a informovanosť matíc a slovanských kultúrnych a vedeckých inštitúcií. V jednotlivých rubrikách časopisu budeme prinášať prehľad aktivít, podujatí a projektov, rozhovory s osobnosťami, príspevky z dejín spolkov, organizácií i krajanov, informovať o knižných novinkách slovanského sveta, pripomínať si velikánov Slovanstva, no aj významné výročia udalostí. Časopis vychádza ako občasník v modernej elektronickej podobe v troch jazykových mutáciách - slovenskej, ruskej a anglickej - aby sa dostal k čo najširšiemu počtu záujemcov na všetkých svetadieloch.

Od augusta 2023 časopis vychádza navyše aj v srbskej verzii.

PhDr. Pavol Madura

šéfredaktor Slovanského obzoru

Zdroj: https://matica.sk/slovansky-obzor/

Grafika: Signis, Banská Bystrica