Zdenko Dobrík: Cudzosť a inakosť v jazykovej komunikácii

13.03.2023
2. doplnené a rozšírné vydanie vedeckej monografie sa zaoberá analýzou komunikátov v slovenskom, českom a nemeckom jazyku v sociokultúrnom priestore. Používatelia jazyka vytvárajú prostredníctvom znakov sociálnu realitu, teda jazykovo stvárňujú to, čo, kto a ako podľa nich vytvárajú cudzosť a inakosť. Ako konštruujú sociálnu reality, závisí od ich individuálneho alebo kolektívneho znalostného, emocionálneho hodnotového a prakického sveta.